Online shop company privacy verklaring

Online Shop Company

Privacy Verklaring


U wordt verzocht de hiernavolgende privacy verklaring zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.


1. Gegevens onderneming en website


Je leest op dit moment de privacy verklaring van Online Shop Company. Online Shop Company is een webshop die eigen producten en producten via affiliatie aanbied.


Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Online Shop Company verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.


Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Online Shop Company, neem dan gerust contact op!


info@event-solutions.be | +32475544351 Baron de Caterslaan 44 | 2980 | Zoersel Btw. Nr. BE0516 907 951


Online Shop Company is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Patrick Stoop.


2. Wet Bescherming Persoonsgegevens


Online shop company gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Opdrachten.be houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen.


3.Klantgegevens


In het kader van de dienstverlening legt Online shop company gegevens van gebruikers vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Online shop company gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Online shop company zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Online shop company gebruikt uw gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven Online Shop Company stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Online Shop Company. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 


4. Bezoekgegevens en cookies


Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Online Shop Company de inrichting van de website optimaliseren. Online Shop Company maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Online Shop Company maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.


5. Doel van gegevensverzameling en -verwerking


Online Shop Company verzamelt en verwerkt gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken. Wanneer u zich aanmeldt op de website en het contactformulier invult worden waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u verwacht. Online Shop Company zal die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen de bedrijfsvoering van Online Shop Company, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke). Wanneer u berichten plaatst op een openbaar gedeelte van Online Shop Company en daarbij uw gegevens openbaar maakt, is dit is uw eigen verantwoordelijkheid.


De website van Online Shop Company verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.


Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers


6. Links met andere websites


Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Online Shop Company geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Online Shop Company aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Online Shop Company er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Online Shop Company die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De voorwaarden en privacy verklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en de privacy verklaring die voor de website van Online Shop Company geldt. Online Shop Company raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.


7. Beveiliging gegevens


Online Shop Company respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Online Shop Company. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor de zaakvoerder of medewerker van Online Shop Company. Online Shop Company spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Online Shop Company is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via onrechtmatige programma’s of bestanden verspreide virussen of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Online Shop Company.


8. Algemene Voorwaarden


Online Shop Company hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Opdrachten.be evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.


9. Toepasselijk Recht


Op deze website en privacy verklaring is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze  privacy verklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen. Enkel de Nederlandstalige  privacy verklaring is geldig. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Online Shop Company, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.


10. Misbruik


Wanneer er naar het oordeel van Online Shop Company sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten van de website, dan kan Online Shop Company bepaalde ip-nummers, gebruikers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, is Online Shop Company gerechtigd de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan Online Shop Company pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in een gerechtelijke procedure te kunnen aanspreken.


 

Online Shop Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de  privacy verklaring. Check daarom regelmatig de website voor een update.


 

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down