Algemene verkoop en contract voorwaarden Event-Solutions Stoop Patrick

1. De algemene voorwaarden van Event-Solutions – hierna aangeduid als “opdrachtnemer” maken integrerend deel uit van de afgesloten overeenkomst en gelden tussen de partijen als wet met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele voorwaarden dewelke desgevallend door de opdrachtgever, hierna aangeduid als “klant” – worden gehanteerd.

2. Tenzij elders uitdrukkelijk anders werd bedongen, neemt de opdrachtnemer geen resultaat maar wel een middelenverbintenis op zich.

3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het eender welke andere wijziging van de juridische situatie in hoofde van de klant.

4. Eventuele klachten betreffende de bewezen diensten of protesten tegen de door de opdrachtnemer verzonden facturen moeten bij de opdrachtnemer onmiddellijk worden gemeld en ten laatste schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op het gedeelte van de prestatie(s) waarop de klacht betrekking heeft, minstens en in ieder geval binnen de 8 dagen nadat de klant op welke wijze dan ook kennis heeft gekregen van eventuele tekortkoming. De datum van de poststempel is voor de beoordeling van het al dan niet tijdig uiten van het protest bepalend.

De klant wordt verzocht daarbij steeds datum en nummer van de factuur te vermelden.

Klachten kunnen bovendien slechts aanvaard worden voor zover zij rechtstreeks betrekking hebben op de door de opdrachtnemer verstrekte diensten en/of goederen zelf en niet wanneer zij zich uitstrekken tot derden of verband houden met indirecte-, aan deze diensten en/of goederen verbonden gevolgen.

Bij de door de klant aangetoonde gebreken in de door de opdrachtnemer rechtstreeks geleverde goederen kan na beoordeling door de opdrachtnemer uitsluitend in de herverstrekking of vervanging worden voorzien. Met uitsluiting van enig recht op vergoeding wegens schade of gevolgschade ten hoofde van de klant en/of derden.

5. Alle facturen zijn contant behoudens andersluidend schriftelijk akkoord in Euro betaalbaar.

6. Indien een vergoeding per deelnemer werd overeengekomen zal de klant steeds gehouden zijn de volledige vergoeding voor het overeengekomen aantal deelnemers te betalen, ongeacht of er effectief minder deelnemers zouden zijn. Indien effectief meer deelnemers deelnemen dan overeengekomen, zal een meerprijs per bijkomende deelnemer worden aangerekend.

7. In geval van niet- of niet tijdig betalen van de factuur ten laatste op de aangeduide vervaldatum, is vanaf de dag volgend op de factuurdatum, van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een verwijlsrente verschuldigd ten belopen van 12 % per jaar op het nog openstaande bedrag.

Eveneens is van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in dat geval tevens en ten titel van forfaitaire onherleidbare schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd ten belopen van – behoudens grotere schade – minimaal 10 % van het factuurbedrag respectievelijk van het nog openstaande saldo daarvan, met een minimum van 125 EUR.

Bovendien maakt de niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldag het verschuldigd saldo van alle eventuele andere-, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet-betaling of bij gebreke aan integrale betaling van één of meerdere facturen, behoudt de opdrachtnemer zich bovendien het recht voor iedere opdracht stop te zetten. Tevens behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor alle lopende overeenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel, of voor het nog nietuitgevoerde gedeelte ervan.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels, cheques en dergelijke meer, evenals alle andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen, en zullen de klant afzonderlijk worden aangerekend.

8. Alle door de klant bij de opdrachtnemer bestelde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer tot aan de volledige betaling ervan door de klant.

9. In geval van betwisting zijn uitsluitend Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. Daarbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat enkel het Belgisch recht van toepassing zal zijn.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down